والاوید، استارتاپ برتر رویداد توانا (100 استارتاپ)

والاوید، استارتاپ برتر رویداد توانا (100 استارتاپ)

والاوید یکی از شرکت کنندگان رویداد توانا در سال 1401 بود که توانست با ارائه و جذب نظر داوران، جایگاه برترحوزه رفع مشکلات جامعه به کمک مشارکت دادن مردم را کسب کند.