داستان فوتیج قسمت 1 | کویر

داستان فوتیج قسمت 1 | کویر

برای کسانی، طوفان و حرکت شن ها  معادل مفهوم تغییرات است و این باور که این دنیا و مخلوقات آن پیوسته در حال تغییر و گردش هستند و نمایانگر پویا بودن این جهان است.