فیلم بردار: محمد حسنی

پوستر مقاله ی استاد دانشکده ی بهداشت دانشگاه ییل آمریکا

پوستر مقاله ی استاد دانشکده ی بهداشت دانشگاه ییل آمریکا. کرونا جهانی می شود.

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر