فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

مردم محلی شمال در حال بازی کردن با چوب و انجام بازی های سنتی

مردم محلی شمال در حال بازی کردن با چوب و انجام بازی های سنتی

2500025000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر