فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

فیلم هوایی از بلند شدن هلیشات از روی زمین و بالا رفتن در محوطه دانشگاه امام صادق

فیلم هوایی از بلند شدن هلیشات از روی زمین و بالا رفتن در محوطه دانشگاه امام صادق

6000060000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر