فیلم بردار: امین عباس پور

عکس گرفتن یکی از خبرنگاران در زمان ورود امام خمینی به تهران

عکس گرفتن یکی از خبرنگاران در زمان ورود امام خمینی به تهران

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر