فیلم بردار: امین عباس پور

صحبت کردن محمدرضا پهلوی با اطرافیان قبل از سوار شدن به هواپیما

صحبت کردن محمدرضا پهلوی با اطرافیان قبل از سوار شدن به هواپیما

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر