فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از تماشاچیان در استادیوم آزادی یا ورزشگاه آریا مهر در دوران پیش از انقلاب

نمایی از تماشاچیان در استادیوم آزادی یا ورزشگاه آریا مهر در دوران پیش از انقلاب

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر