فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از رفت و آمد مردم در بازار دست فروشان در دوران قبل از انقلاب اسلامی

نمایی از رفت و آمد مردم در بازار دست فروشان در دوران قبل از انقلاب اسلامی

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر