فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از مانیتور های اتاق فرمان صدا و سیما در زمات قدیم

نمایی از مانیتور های اتاق فرمان صدا و سیما در زمات قدیم

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر