فیلم بردار: محمد حسنی

تایم لپس خروج بخار از لوله ای در کنار دانشکده مهندسی شیمی و نفت و ساختمان های دیگر در دانشگاه شریف

تایم لپس خروج بخار از لوله ای در کنار دانشکده مهندسی شیمی و نفت و ساختمان های دیگر در دانشگاه شریف

3500035000 تومان
علی سلطانی زاده زاده
بیشتر از علی سلطانی زاده زاده
مشابه ها
بیشتر