فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

آماده کردن بیمار توسط پرستار و آماده شدن دکتر قبل از شروع عمل جراحی در اتاق عمل

آماده کردن بیمار توسط پرستار و آماده شدن دکتر قبل از شروع عمل جراحی در اتاق عمل

3500035000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر