فیلم بردار: مهراد شاهی

نمایی از ساختمان ایستگاه راه آهن تهران و محوطه سرسبز اطراف آن

نمایی از ساختمان ایستگاه راه آهن تهران و محوطه سرسبز اطراف آن. عبور کردن یک اتوبوس بی ار تی از نزدیکی ی ایستگاه راه آهن تهران

6500065000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر