فیلم بردار: مهراد شاهی

تعدادی از مردم در حال قدم زدن در نزدیکی ی کوه های برفی

تعدادی از مردم در حال قدم زدن در نزدیکی ی کوه های برفی. نمایی از یک بنای هنری در نزدیکی ی کوه ها و صخره های برفی

5500055000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر