فیلم بردار: مهراد شاهی

تایم لپس از تردد مردم در بازار باب همایون در ناصر خسرو

تایم لپس از تردد مردم در بازار باب همایون در ناصر خسرو. تایم لپس از رفت و آمد مردم در بازار باب همایون و رد شدن مردم از کنار مغازه ها

4500045000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر