فیلم بردار: مهراد شاهی

تردد تعدادی مینی بوس برقی در بازار باب همایون

تردد تعدادی مینی بوس برقی در بازار باب همایون. نمایی از بازار باب همایون و رفت و آمد مردم در آن

4500045000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر