فیلم بردار: استودیو عقاب

بیماران بر روی مبل در سالن انتظار نشسته اند

بیماران بر روی مبل در سالن انتظار نشسته اند. بیماران در سالن انتظار تلویزیون تماشا می کنند.

4000040000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر