فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

یک مرد بر روی سنگ فرش پارک قدم می زند

یک مرد بر روی سنگ فرش پارک قدم می زند. قدم زدن یک مرد از میان درختان.

4500045000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر