فیلم بردار: عصر انتظار

مصاحبه کردن با چند سرباز

مصاحبه کردن با چند سرباز . گفت و گوی سربازان با یک خبرنگار.

100000100000 تومان
عصر انتظار
بیشتر از عصر انتظار
مشابه ها
بیشتر