فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از محوطه ی داخلی یک مسجد

تصویر هوایی از محوطه ی داخلی یک مسجد. یک مرد در حال حمل کردن چای. یک روحانی بر رس صندلی نشسته .

3500035000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر