فیلم بردار: استودیو عقاب

حرکت دادن مهره ی شطرنج بر روی صفحه ی شطرنج

حرکت دادن مهره ی شطرنج بر روی صفحه ی شطرنج. برداشتن مهره ی شطرنج از روی صفحه ی شطرنج.

3500035000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر