فیلم بردار: هادی فخاری

تصویر هوایی از مه سنگین بر روی تپه های استان گیلان

تصویر هوایی از مه سنگین بر روی تپه های استان گیلان. هلی شات از بالای هوای مه آلود

140000140000 تومان
هادی فخاری
بیشتر از هادی فخاری
مشابه ها
بیشتر