فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از یک دشت در قم

تصویر هوایی از یک دشت در قم. هلی شات از یک منطقه بیابانی و سازه های تاریخی آن در قم

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر