فیلم بردار: استودیو عقاب

تعدادی سازه خشتی قدیمی در یک منطقه ی بیابانی

تعدادی سازه خشتی قدیمی در یک منطقه ی بیابانی. چند بنای خشتی باستانی در یک منطقه بیابانی

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر