فیلم بردار: استودیو عقاب

تردد ماشین ها و موتورها در میدان فلسطین

تردد ماشین ها و موتورها در میدان فلسطین. تردد مردم از خیابان نزدیک میدان فلسطین.

4000040000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر