فیلم بردار: استودیو عقاب

پرستاران در حال صحبت با یکدیگر هستند

پرستاران در حال صحبت با یکدیگر هستند. پرستاران وضعیت بیماران را یادداشت می کنند.

5000050000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر