فیلم بردار: استودیو عقاب

پرستار در حال بررسی اطلاعات بیماران

پرستار در حال بررسی اطلاعات بیماران.پرستار اطلاعات بیماران در کامپیوتر چک می کند.

6000060000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر