فیلم بردار: محمد حسنی

اسلوموشن از اسکی بازی یک مرد در پیست برفی دیزین

اسلوموشن از اسکی بازی یک مرد در پیست برفی دیزین. حرکت آهسته از سور خوردن بر روی برف با چوب اسکی توسط یک مرد اسکیت باز

4000040000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر