فیلم بردار: مهراد شاهی

چشم پزشک در حین معاینه ی چشم بیمار با او صحبت می کند

چشم پزشک دستان خود را ضدعفونی می کند

2500025000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر