فیلم بردار: استودیو عقاب

یک کارگر در حال کندن سیمان های چسبیده به استنبلی

یک کارگر در حال کندن سیمان های چسبیده به استنبلی. یک مرد آجرها را جابه جا می کند.

6000060000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر