فیلم بردار: صادق درویش امیری

دستگاه شیکر پلاکت آزمایشگاهی در حال چرخاندن شیشه های خون

دستگاه شیکر پلاکت آزمایشگاهی در حال چرخاندن شیشه های خون

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر