فیلم بردار: مهراد شاهی

دستگاه شیکر خون در حال چرخاندن نمونه های خونگیری

دستگاه شیکر خون در حال چرخاندن نمونه های خونگیری

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر