فیلم بردار: صادق درویش امیری

معاینه مرد با دستگاه پیشرفته چشم پزشکی در کلینیک چشم پزشکی بصیر

معاینه مرد با دستگاه پیشرفته چشم پزشکی در کلینیک چشم پزشکی بصیر

3000030000 تومان
موسسه بیان عصر
بیشتر از موسسه بیان عصر
مشابه ها
بیشتر