فیلم بردار: محمد حسنی

یک مرد و یک زن بر روی مبل نشسته و با یکدیگر صحبت می کنند

یک مرد و یک زن بر روی مبل نشسته و با یکدیگر صحبت می کنند. یک دختربچه در نقاشی کشیدن است.

4500045000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر