فیلم بردار: محمد حسنی

تیتر اول روزنامه در مورد توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و فرزندان در برابر کرونا

تیتر اول روزنامه در مورد توصیه های یونیسف برای مراقبت از والدین و فرزندان در برابر کرونا. پاسخ های علمی به بیست و دو پرسشدر مورد کرونا.

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر