فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

گروه جهادی در حال خالی کردن مصالح در منطقه آسیب دیده از زلزله در کرمانشاه

گروه جهادی در حال خالی کردن مصالح در منطقه آسیب دیده از زلزله در کرمانشاه

1500015000 تومان
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر