فیلم بردار: محمد حسنی

همکاری مردم و دولت تنها راه یگانه بریا مقابله با کرونا

همکاری مردم و دولت تنها راه یگانه بریا مقابله با کرونا. تیتر اول روزنامه در مورد همکاری مردم و دولت.

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر