فیلم بردار: محمد حسنی

خبر تیتر اول روزنامه از شروع کار بیارستان صحرایی رشت

خبر تیتر اول روزنامه از شروع کار بیارستان صحرایی رشت. گزارش شهروند از کمبود امکانات بیمارستان.

5000050000 تومان
بیان عصر
بیشتر از بیان عصر
مشابه ها
بیشتر