فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

فیلم هوایی از ساختمان های چند ضلعی منظم کنار هم در دانشگاه امام صادق علیه السلام

فیلم هوایی از ساختمان های چند ضلعی منظم کنار هم در دانشگاه امام صادق علیه السلام

6000060000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر