فیلم بردار: محمد جواد طاوسی

فیلم هوایی چرخشی از محیط دانشگاه امام صادق علیه السلام و طبیعت زیبا

فیلم هوایی چرخشی از محیط دانشگاه امام صادق علیه السلام و طبیعت زیبا

6000060000 تومان
محمد جواد طاوسی
بیشتر از محمد جواد طاوسی
مشابه ها
بیشتر