فیلم بردار: امین عباس پور

جمعیت بی شمار مردم برای دیدن امام خمینی در خیابان های تهران بعد از بازگشت امام از تبعید

جمعیت بی شمار مردم برای دیدن امام خمینی در خیابان های تهران بعد از بازگشت امام از تبعید

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر