فیلم بردار: امین عباس پور

حضور جمعیت انبوه مردم در کنار خیابان ها برای دیدن امام خمینی

حضور جمعیت انبوه مردم در کنار خیابان ها برای دیدن امام خمینی

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر