فیلم بردار: امین عباس پور

حضور پر شور مردم و خبرنگاران منتظر برای دیدن امام خمینی

حضور پر شور مردم و خبرنگاران منتظر برای دیدن امام خمینی

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر