فیلم بردار: محمد حسین تفرشی

پیاده روی مردم جامانده اربعین حسینی در مسیر حرکت به سمت حرم عبدالعظیم

پیاده روی مردم جامانده اربعین حسینی در مسیر حرکت به سمت حرم عبدالعظیم

3000030000 تومان
محمد حسین تفرشی
بیشتر از محمد حسین تفرشی
مشابه ها
بیشتر