فیلم بردار: محمد حسنی

قایق تندرو تفریحی در حال حرکت در نزدیکی ساحل.اسکله متروکه.پرندگان نشسته روی میله در کنار ساحل دریا

قایق تندرو تفریحی در حال حرکت در نزدیکی ساحل.اسکله متروکه.پرندگان نشسته روی میله در کنار ساحل دریا

2500025000 تومان
محمد حسنی
بیشتر از محمد حسنی
مشابه ها
بیشتر