فیلم بردار: مهراد شاهی

مرد در حال پارو کردن برف سنگین از روی ماشین در کوچه یخ زده و برفی.تهران برفی.تهران

مرد در حال پارو کردن برف سنگین از روی ماشین در کوچه یخ زده و برفی.تهران برفی.تهران

2500025000 تومان
مهراد شاهی
بیشتر از مهراد شاهی
مشابه ها
بیشتر