فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

تصویر هوایی از ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. هلی شات از ساختمان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

6500065000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر