فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از بالای محوطه اطراف دانشگاه علامه طباطبایی

تصویر هوایی از بالای محوطه اطراف دانشگاه علامه طباطبایی. هلی شات از بالای محوطه اطراف دانشگاه علامه طباطبایی

6000060000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر