فیلم بردار: استودیو عقاب

تصویر هوایی از پیاده روی دانشجویان در محیط اطراف دانشگاه علامه طباطبایی

تصویر هوایی از پیاده روی دانشجویان در محیط اطراف دانشگاه علامه طباطبایی. هلی شات از پیاده روی دانشجویان در محیط اطراف دانشگاه علامه طباطبایی

7500075000 تومان
استودیو عقاب
بیشتر از استودیو عقاب
مشابه ها
بیشتر