فیلم بردار: امین عباس پور

نمایی از شلوغی خیابان ها و رفت و آمد مردم در خیابان های تهران در دوران قبل از انقلاب اسلامی

نمایی از شلوغی خیابان ها و رفت و آمد مردم در خیابان های تهران در دوران قبل از انقلاب اسلامی

1500015000 تومان
امین عباس پور
بیشتر از امین عباس پور
مشابه ها
بیشتر